İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

6331 sayılı yasa gereğince işyerlerinde personel çalıştıran tüm işletmelerde İş Sağlığı ve Güvenliği konularında eğitim verilmesi ve bunun belgelendirilmesi yasal zorunluluktur. Bu amaçla:

 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmesi,
 • Karşı karşıya bulundukları tehlike ve risklerin belirlenmesi ve alınması gerekli tedbirler konusunda bilgilendirilmeleri,
 • İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanması, eğitimlerin düzenlenmesi, çalışanların bu programlara katılmasının sağlanması ve verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin edilmesi işverenin yükümlülükleri arasındadır.

Amacımız:

 • İşletmelerde yıllık eğitim planları çerçevesinde eğitim programları düzenleyerek, yönetmelikte belirlenen eğitim konu başlıkları öncelikli olmak üzere çalışanların eğitimini sağlamak,
 • İşletmeye ve bulunduğu sektöre uygun eğitim konularını belirlemek, çalışanların bilinç düzeylerini yükseltmek, iş güvenliğine herkesin katkıda bulunduğu çalışma ortamları oluşturmak
 • İşyerinin çalışma koşulları, yapılan işlerin çeşitliliği ve çalışan kişilere göre ek programlar düzenleyerek işyeri için gerekli özel eğitimleri gerçekleştirmek.

İşyerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturmak için, çalışanlara aşağıdaki başlıklarda “İş Güvenliği Eğitimi” verilmektedir:

 • Genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları,
 • Yasal Mevzuat,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarının sebepleri ve işyerindeki riskler,
 • İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 • İşyerinde güvenli ortam ve sistemleri kurma,
 • Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 • Ekranlı araçlarla çalışma,
 • Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 • Kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikeler ve yarattığı riskler,
 • Temizlik ve düzen,
 • Yangın ve yangından korunma,
 • Elektrik kaynaklı tehlikeler, riskler ve korunma yolları.